Kysy ja kommentoi:

Nelli Heinonen
(09) 3481 2605
nelli.heinonen@slu.fi

Tasa-arvoinen arki hyvässä seurassa

Suomen Liikunta ja Urheilu toimii sukupuolisen häirinnän ehkäisemiseksi ja kohtaamiseksi urheilussa

Opas sukupuolisesta häirinnästä liikunnassa ja urheilussa I Taustaa I Tutkijaverkosto I Opinnäytetyön tekijä, haluatko mukaan tutkijaverkostoon? I Linkkejä


Opas sukupuolisesta häirinnästä liikunnassa ja urheilussa

Suomen Liikunta ja Urheilu on koonnut yhdessä jäsenjärjestöjensä sekä lastensuojelun, tasa-arvon ja häirinnän asiantuntijoiden kanssa ensimmäisen liikuntaelämää koskevan oppaan sukupuolisesta häirinnästä. Lupa välittää -lupa puuttua -niminen opas on suunnattu liikunnan piirissä toimiville aikuisille: vanhemmille, valmentajille, ohjaajille, opettajille, seurajohtajille, järjestötyön-tekijöille, liikuntapaikkahoitajille ja muille lasten ja nuorten liikuntatoiminnasta vastaaville.

Helppolukuisen oppaan tavoitteena on lisätä tietoa sukupuolisesta häirinnästä ja tarjota menettelyohjeita häirinnän ehkäisemiseksi liikuntaelämässä. Oppaassa korostetaan aikuisen vastuuta silloinkin, kun lapsen tai nuoren idolirakastuminen kohdistuu aikuiseen. Opas ohjaa aikuista puuttumaan häirintään myös lasten ja nuorten välisissä suhteissa. On oikein puuttua asiattomiin tilanteisiin. Lähtökohtana on se, että liikuntaseurassa ja muussa liikuntatoiminnassa ilmaistaan selkeästi, ettei siellä sallita sukupuolista häirintää missään muodossa.

SLU toivoo, että sukupuolisen häirinnän esille ottaminen ennaltaehkäisee häirintää ja rohkaisee avoimeen keskusteluun vaikeistakin asioista liikunnan ja urheilun piirissä. Tarkkoja sääntöjä läheiseen vuorovaikutukseen ja fyysiseen kontaktiin ei liikunnan ja urheilun piirissä voi helposti määrätä eikä se ole myöskään oppaan tarkoitus. Koskettamisesta ja kohteliaisuudenosoituksista ei saa tulla tabuja urheilussa.

SLU jakaa opasta jäsenjärjestöilleen ja -seuroilleen noin 20 000 kappaletta.

Opas on tulostettavissa myös SLU:n internetsivuilta:
www.slu.fi/tasa-arvo.materiaali

Lisätietoja:
Nelli Koivisto, SLU, vs. kansainvälisten asioiden päällikkö:
(09) 3481 2605, nelli.koivisto@slu.fi
Arto Tiihonen, FT, tutkija, Lahden ammattikorkeakoulu:
arto.tiihonen@kolumbus.fi

Taustaa

SLU:n työ sukupuolisen häirinnän ehkäisemiseksi ja käsittelemiseksi liikuntaelämässä alkoi keväällä 2001, kun SLU ja Opetusministeriö saivat Euroopan neuvoston aloitteesta järjestettäväkseen kansainvälisen seminaarin aiheesta lasten ja nuorten suojelu/sukupuolinen häirintä urheilussa. Seminaari järjestettiin Hanasaaressa syyskuussa 2001. Sitä ennen koottiin jäsenjärjestöt kansalliseen keskustelutilaisuuteen elokuussa 2001. Molemmat seminaarit olivat onnistuneita, mutta tällöin myös tiedostettiin hyvin, että asialle ei ole tehty Suomessa juuri mitään. Syksyn lopuksi päätettiin jatkaa keskustelu- ja kehittämisprosessia SLU:n tasa-arvotyön sisällä, ja toiminnan vetäjäksi kutsuttiin liikuntasosiologi Arto Tiihonen.

Joulukuussa 2001 teimme alustavan toimintasuunnitelman vuotta 2002 koskien. Se piti sisällään seuraavia sisältöalueita:

 • Koulutusmateriaalin tuottaminen ja päivittäminen

 • Tutkimukset ja selvitykset sukupuolisesta häirinnästä ja lastensuojelun tarpeesta suomalaisessa urheilussa

 • Eettisten säännöstöjen päivitys

 • Auttamis- ja valitusprosessin kehittäminen

 • Viestintästrategia
 • Sukupuolista häirintää käsittelevä työ ei ole tarkoitettu pienen piirin jutuksi - SLU:n jäsenjärjestöt ja muut kiinnostuneet tahot ovat tervetulleita osallistumaan keskusteluun ja työn suunnitteluun sen kaikissa vaiheissa. Keskeisiä työn etenemisessä ovat laajempana neuvottelutoimikuntana toimivat avointa häirinnästä puhumisen kulttuuria kehittävät keskustelufoorumit sekä kokonaisprosessia ohjaava ja valmisteleva ydinryhmä. Lokakuun 2002 lopussa ilmestyi ydinryhmän työstämä Lupa välittää - lupa puuttua -opas, joka on suunnattu urheilun piirissä toimiville aikuisille - vanhemmille, valmentajille, ohjaajille ja järjestötyöntekijöille. Helppolukuisen oppaan tavoitteena on lisätä tietoa sukupuolisesta häirinnästä ja tarjota menettelyohjeita häirinnän ehkäisemiseksi liikuntaelämässä.

  Oppaan voi tulostaa tasa-arvosivujen materiaalisalkusta.

  Lisätietoja: tasa-arvopäällikkö Nelli Koivisto, (09) 3481 2605, nelli.koivisto@slu.fi

  Tutkijaverkosto

  SUKUPUOLI, ETNISYYS, SEKSUAALISUUS LIIKUNTAKULTTUUREISSA
  Lahden ammattikorkeakoulu & verkosto.

  Toimintatapa

  Verkosto järjestää

 • tutkijaseminaareja, joissa tutkijat ja opinnäytetyöntekijät esittelevät töitään ja suunnitelmiaan

 • ohjausryhmiä, joissa samasta teemasta tutkimustaan tekevät saavat tukea ja ohjausta, kommentteja, kirjallisuusvinkkejä

 • ohjaajan jokaiselle opinnäytetyöntekijälle

 • tutkimusideoita

 • yhteistyökumppaneita liikuntajärjestöistä, kontakteja mahdollisiin tutkimuskohteisiin(kumppaneihin)

 • mahdollisuuksien mukaan matkarahaa seminaareihin
 • TUTKIMUSTEN OHJAAJAT AIHEALUEINEEN

 • Toiminnanjohtaja, VTT, Tommi Hoikkala: nuorisotutkimus, miestutkimus, metodit

 • Tutkija, VTT, Päivi Honkatukia: tyttötutkimus, sukupuolinen häirintä, oikeudelliset kysymykset

 • Tutkija, VTT, Liisa Husu: naistutkimus, tasa-arvotutkimus, sukupuolinen häirintä

 • FT Mikko Innanen: isätutkimus, metodit

 • Tutkija, YTT, Ulla Kosonen: naistutkimus, naisten ruumiilliset kokemukset, liikunnan tasa-arvo

 • Professori Karmela Liebkind: vähemmistöt, akkulturaatio, etnisyys, rasismi, ennakkoluulot

 • Tutkija, PhD, Pirkko Markula: liikunnan naistutkimus, ruumiillisuustutkimus, metodit

 • Tutkija, VTT, Sari Näre: sukupuolitutkimus, nuorisotutkimus, tunteiden tutkimus

 • Tutkija, VTT, Mervi Pantti: audiovisuaalinen kulttuuri, mediapolitiikka, nuorisotutkimus

 • Yliassistentti, LitT, Esa Rovio: liikuntatutkimus, kvalitatiiviset metodit

 • Professori, YTT, Mirja Satka: naistutkimus, sukupuolitutkimus (metodologia), sosiaalityö

 • Professori, LitT, Martti Silvennoinen: miestutkimus, liikuntatutkimus, narratiivisuuden tutkimus

 • Tutkimusprofessori, VTT, Christoffer Tigerstedt: miestutkimus, tasa-arvotutkimus

 • Tutkija, FT, Arto Tiihonen: miestutkimus, ruumiillisuuden tutkimus, kvalitatiiviset metodit
 • TUTKIMUSKYSYMYKSET:

 • Miten sukupuoli rakentuu urheiluseurassa ja miten maskuliinisuus- ja feminiini-syyskäsitykset muokkaavat lasten ja nuorten käsitystä omasta ja toisen sukupuolen identiteetistä?
 • Sukupuolinen häirintä, sen ilmenemismuodot, kokemukset häirinnästä ja häirinnälle annetut erilaiset merkitykset sekä tyttöjen, poikien, naisten kuin miestenkin näkökulmista.
 • Eri etnisten ryhmien tyttöjen ja poikien, naisten ja miesten kotoutuminen suomalaiseen urheiluseuratoimintaan ja koululiikuntaan.
 • Mikä on seksuaalisuuden merkitys liikunnassa ja urheilussa? Seksuaalisuus positiivisena ja/tai negatiivisena potentiaalina eri liikuntamuotojen harrastamisessa että niihin liitetyissä kulttuurisissa merkityksissä.
 • Millaista liikuntakulttuuria media tuottaa ja uusintaa? Miten sukupuoli, seksuaalisuus ja etnisyys mediassa representoidaan? Millaisia toimija-asemia liikuntakulttuurin julkisuus ehdottaa naisille ja miehille?
 • TUTKIMUSTEN AIHEET:

 • Sukupuolinen häirintä, sen ilmenemismuodot, kokemukset häirinnästä ja häirinnälle annetut erilaiset merkitykset sekä tyttöjen, poikien, naisten kuin miestenkin näkökulmista. Häirintää tutkitaan sekä aikuinen-lapsi/nuori - suhteessa, ns. tasavertaisten suhteessa sekä hetero- että homoseksuaalisena häirintänä. Tutkimuskohteina voivat olla jotkut lajit, (urheilu)koulut, valmennusryhmät, mutta myös valmentajat, vanhemmat ja muut urheilussa toimivat. Aiheen merkitys on kansainvälisten tutkimusten mukaan laajuudeltaankin suuri, vaikka näissä tutkimuksissa pääpaino onkin syvemmässä analyysissa kuin pelkän häirinnän yleisyyden selvittämisessä. Joitakin kartoituksiakin tultaneen tekemään.
 • Eri etnisten ryhmien tyttöjen ja poikien kotoutuminen suomalaiseen urheiluseuratoimintaan ja koululiikuntaan. Tässä teemaryhmässä tutkittaisiin sitä, miten suomalainen liikuntakulttuuri vastaa eri etnisten ryhmien liikunta-, ruumiillisuus- ja sukupuolikäsityksiin. Tämä aihealue olisi erittäin sopiva toteutettavaksi myös paikallistutkimuksena esimerkiksi Lahden alueen urheiluseuroja tutkimalla. Tämän aiheen merkitys on käytännössä erittäin suuri sekä etnisten ryhmien näkökulmasta että suomalaisen kulttuurin omasta näkökulmasta käsin katsottuna.
 • Miten sukupuoli rakentuu urheiluseurassa, miten maskuliinisuus- ja feminiinisyyskäsitykset muokkaavat lasten ja nuorten käsitystä omasta ja toisen sukupuolen identiteetistä. Erityiskohteena voisivat olla valmentajien puhetavat, lasten ja nuorten omat kokemukset haastatteluin tai tarinoin kerättynä. Tarkastelukohteina voivat olla erityisen miehiset, naiselliset että sukupuoleltaan neutraalit lajit sekä valmennusryhmistä sellaiset, joissa valmentaja on eri/samaa sukupuolta oleva. Myös tämä voisi toimia paikallisena projektina.
 • Mikä on seksuaalisuuden merkitys liikunnassa ja urheilussa? Seksuaalisuus positiivisena ja negatiivisena potentiaalina eri liikuntamuotojen harrastamisessa että niihin liitetyissä kulttuurisissa merkityksissä. Miten naiset ja miehet kokevat seksuaalisuuden ja urheilun väliset suhteet tai miten rakkaus, seksuaalisuus kuuluvat urheiluyhteisöihin vai kuuluvatko? Nuoren kasvu seksuaalisesti tasavertaiseksi urheiluseurassa, onko se mahdollista ja millä ehdoin?
 • Minkälaista liikuntakulttuuria eri mediat tuottavat? Mikä on sukupuolten, etnisyyden ja seksuaalisuuden asema liikuntakulttuurin julkisuudessa? Millaisia toimija-asemia syntyy? Tutkimuskohteina voisivat olla mediatekstit (lehdet, tv) liikuntakulttuuria käsittelevistä hallinnollisista uutisista populaariviihteeseen. Liikuntakulttuurin julkisuudesta teksti- ja diskurssianalyysein syntyvää kuvaa syvennetään urheilusta, liikunnasta ja vapaa-ajasta kirjoittavia toimittajia haastattelemalla.

 • Opinnäytetyön tekijä, haluatko mukaan tutkijaverkostoon?

  Kiinnostaako

  SUKUPUOLI, ETNISYYS, SEKSUAALISUUS LIIKUNTAKULTTUUREISSA

  Sinua, opinnäytetyöntekijä?

  Teet sitten graduasi, lisuriasi tai väitöskirjaasi, niin nyt voit saada tukea verkostolta, joka on perustettu em. aiheiden tutkimiseen. Tuki on henkistä:
  ohjausta, seminaareja, kommentteja, yhteyksiä, esiintymis- ja julkaisumahdollisuuksia. Tavoitteenamme on, että teet hyvän tutkimussuunnitelman ja myöhemmin opinnäytetyön verkoston tuella. Hyvällä suunnitelmalla voit tietysti saada rahaakin työllesi.

  Aiheesi voi koskea vaikkapa liikunnan ja sosiaalityön yhteyksiä maahanmuuttaja-naisten/miesten kotouttamisessa tai jotain muuta otsikkoon sopivaa.

  Jos olet kiinnostunut, niin ota yhteyttä:

  Arto Tiihonen, arto.tiihonen@kolumbus.fi
  FT, tutkija, Lahden ammattikorkeakoulu

  Nelli Koivisto, nelli.koivisto@slu.fi
  Kansainvälisten asioiden päällikkö, Suomen Liikunta ja Urheilu

  Kirsi Koikkalainen, kirsi.koikkalainen@slu.fi
  Tasa-arvotyön assistentti, Suomen Liikunta ja Urheilu

  Linkkejä

  Child Protection in Sport
  Raiskauskriisikeskus Tukinainen
  Mannerheimin Lastensuojeluliitto
  Kiusattujen Tuki
  Rikosuhripäivystys
  SETA
  Raiskatun akuuttiapu
  Lasten seksuaalisen hyväksikäytön ennaltaehkäisy ja kirkon vastuu


  Liikunnan ja urheilun maailma | Yhteystiedot: Sporttilinjat | Jäsenjärjestöt | Muut linkit | Järjestökalenteri | Urheilukalenteri | Kuntotapahtumat | Myyntipalvelu | Liikuntaa kaikille: Lapset ja nuoret | Aikuisliikunta | Huippu-urheilu | Opiskelijaliikunta | Erityisliikunta | Liikuntapaikat | Vapaaehtoistyö | SLU toimii: Liikuntapolitiikka | Kansainvälisyys | Osaamiskeskus | Talous | Tietohallinto | Viestintä | Lainsäädäntö | Suvaitsevaisuus | Tasa-arvo | Ympäristö | SLU järjestönä: Jäsenjärjestöt | Alueet | SLU järjestönä | Hallitus | Toimisto | Palveluyksikkö | In English | På svenska

  Suomen Liikunta ja Urheilu ry, Finlands Idrott rf. Käyntiosoite: Radiokatu 20, Länsi-Pasila, Helsinki. Postiosoite: 00093 SLU. Puhelin (09) 3481 21. Fax (09) 3481 2602. Internet: http://www.slu.fi/